Brzdová soustava je nejdůležitější částí vozidla z hlediska aktivní bezpečnosti. Zajišťuje jednak jeho

zpomalení a také zajišťuje vozidlo proti samovolnému pohybu.

Brzdové soustavy v drtivé většině

pracují na principu zvětšování odporu tření. Při brzdění vozidla se snižuje pohybová energie, která se

mění na teplo. Takže při zpomalování až po úplné zastavení (při zanedbání účinků odporů vozidla při

jízdě), se přemění vypočtené množství energie na teplo a unikne bez užitku do okolního prostředí. Jen

pro laické srovnání, takové množství energie spotřebujeme na dosažení bodu varu téměř litru vody.

 

 

 

Brzdová soustava

Slouží k zpomalení rychlosti vozidla, respektive na jeho úplně zastavení. Brzdy ovládá pouze noha

(pravá) řidiče, jejich účinek musí být odstupňovaný (regulovatelný), musí působit optimálním účinkem

na všechna kola a při brzdění nesmí vozidlo vychýlit z přímého směru.

Brzdy lze dělit podle konstrukce na kotoučové a bubnové. Od používání bubnových brzd se v poslední

době upouští a na přední nápravě se již na nově prodávaných vozidlech nevyskytují. Na zadní

nápravě jsou přítomny pouze v případě lehkých, malých a levných vozidel. Důvody budou popsány

dále v textu.

Nouzová brzdová soustava

Jak již název napovídá, plní úkoly při poruše provozních brzd a musí působit alespoň na jedno kolo z

každé strany vozidla. Nouzová brzdová soustava bývá obvykle neporušený okruh dvouokruhového

brzdového systému nebo to může být brzda parkovací (ruční brzda).

 

Parkovací brzdová soustava

Slouží k zajištění stojícího vozidla proti nechtěnému pohybu (ruční brzda).Jednookruhový a dvouokruhový brzdový systém

V dnešní době se jednookruhový systém již nepoužívá. Používají se výhradně dvou nebo více

okruhové brzdové systémy, čímž se výrazně eliminuje riziko úplného selhání brzdného účinku v

případě poruchy jednoho brzdového okruhu. Dvouokruhové brzdné systémy lze potom rozdělit podle

zapojení okruhů na:

* běžné (jeden okruh přední, druhý zadní brzdy)

* běžné zdvojené (jeden okruh přední a zadní, druhý pouze přední)

* diagonální (např. ze strany na stranu levé přední a pravé zadní a pravé přední a levé zadní kolo).

 

Brzdová kapalina

Je základním prvkem pro přenos síly mezi hlavním brzdovým válcem a brzdovými válci (písty) na

kolech. Nachází se v hydraulickém brzdovém obvodu, přičemž je velmi důležité, aby byla chemicky

neutrální, nepůsobila korozivně na kovové části brzdového systému a agresivně chemicky na gumové

těsnění. Většina brzdových kapalin je vyrobena na bázi alkoholových sloučenin. Nejčastěji je to glykol

a glykoléterové směsi se speciálními přísadami. Jejich nevýhodou je, že absorbují vzdušnou vlhkost,

jsou toxické a také při kontaktu s lakovaným povrchem může dojít k jeho poškození. Pohlcování vody

a následné snížení bodu varu je hlavní důvod, proč je životnost kapaliny omezena, nejčastěji na 2 až

4 roky. Podle výrobce je pak nutné ji kompletně vyměnit. Absorbovaná vlhkost má totiž nežádoucí vliv

na vlastnosti kapaliny, protože se v ní mohou vytvořit bublinky vodních par, a to se již při poměrně

nízké teplotě může projevit výrazným snížením účinku brzd. Brzdová kapalina, která obsahuje pouze

3,5% vody, má bod varu výrazně snížen na cca 140 ° C až 160 ° C.Brzdové destičky a brzdové čelisti

Brzdové destičky a čelisti jsou části brzdového systému, pomocí kterých se vytváří tlak na brzdový

kotouč (buben), což následně vede k zabrzdění vozidla. Jedná se o dvě vzájemně spojené části kovu

a třecího materiálu. U kotoučových brzd je to podpůrná kovová destička a přilepený třecí segment, u

bubnových brzd je třecí segment přinýtovaný nebo nalepený na kovové čelisti.

Na třecí segmenty jsou kladeny následující požadavky:

vysoká životnost, velká tepelná a mechanická pevnost, stálý součinitel tření i při vysokých teplotách,

minimalizace slábnoucího účinku brzd - fadingu při opakovaném a dlouhotrvajícím brzdění, minimální

citlivost vůči vodě a nečistotám, odolnost proti vytváření sklovité povrchové vrstvičky při vysokém

tepelném zatížení.

Jak již bylo zmíněno, bubnové brzdy oproti kotoučovým brzdám, jsou ve výrazné početní menšině a

pomalu mizí už i ze segmentu malých vozidel. U osobních vozidel se používají třecí bubnové brzdy s

vnitřními bubnovými čelistmi.

 

BUBNOVÉ BRZDY

Výhody a nevýhody bubnových brzd

* Téměř celá brzda je umístěna uvnitř bubnu a je chráněna proti nečistotám

* Velmi jednoduché přizpůsobení pro funkci parkovací brzdy

* Poměrně velká životnost brzdového obložení

* Oproti kotoučové brzdě ohledem na velikost menší výkonnost

* Pokud jsou vystaveny dlouhodobému zahřívání, např. vlivem dlouhodobého brzdění, nastává pokles

brzdného účinku tzv. fading

* Pokud zahřátí přesáhne určitou úroveň, může dojít až k deformaci brzdového bubnuKonstrukce a princip fungování bubnových brzd

Brzdový buben (2) je pomocí šroubů pevně připevněn ke kolu vozidla a spolu se otáčejí. Brzdové

čelisti spolu s ostatními částmi vytvářejícími přítlačnou sílu jsou přichyceny na štítě brzdy (1). Štít je

pevně připevněn k nápravě vozidla a neotáčí se. Brzdové čelisti (3) jsou přitlačovány rozpěrným

ústrojím na vnitřní plochu brzdového bubnu a vzniklé tření vytváří potřebnou brzdnou sílu.

Požadovaná přítlačná (rozpěrná) síla může být vytvořena pomocí hydraulického brzdového válečku

(5) pro provozní brzdu nebo mechanicky rozpěrnou páku (6) parkovací brzdy. Aby nebyl neúčinný

zdvih pedálu příliš velký, je potřeba vymezit vůli mezi čelistmi a bubnem. U staršího provedení se vůle

určovala excentrickým šroubem. Toto velmi nepohodlné řešení bylo postupně nahrazeno tzv. samo

stavem, tedy zařízením, které automaticky vymezuje vůli mezi čelistmi a bubnem. Samo stav funguje

na principu omezené vratnosti čelistí.

Brzdový buben je nejčastěji vyroben ze šedé nebo temperované litiny, vzácněji se používá ocelolitina

nebo slitiny lehkých kovů. Třecí plochy se upravují jemným soustružením, případně broušením.

Brzdový buben musí mít vysokou odolnost proti otěru, stálost tvaru, rozměrů a dobrou tepelnou

vodivost materiálu, ze kterého je vyroben. Brzdový buben nesmí také radiálně ani axiálně kmitat a

nesmí v něm vznikat vibrace.

 

KOTOUČOVÉ BRZDY

Výhody a nevýhody kotoučových brzd

* Z konstrukčního hlediska jsou jednodušší, přesnější, výkonnější a spolehlivější

* Při dlouhodobém brzdění dochází pouze k velmi malé změně součinitele tření

* Vlivem odstředivých sil vzniká samočisticí efekt od prachových částí a nečistot

* Navzdory rychlejšímu opotřebení třecích segmentů je výměna poměrně jednoduchá

* Kvůli přímému a tedy blízkému působení pístů na třecí segmenty, vzniká riziko vytváření parních

bublin v brzdové kapalině z důvodu nadměrného prostupu tepla.

* Oproti bubnové brzdě je složitější konstrukce pro současnou funkci parkovací brzdy.Konstrukce a princip fungování kotoučových brzd

První kotoučové brzdy byly s tzv. pevným třmenem, který se později zjednodušil na provedení s

jedním pístem – tzv. plovoucím třmenem.

V případě kotoučové brzdy s pevným třmenem jsou na obou stranách třmenu (4) umístěny válečky, v

nichž se pohybují písty (2). Při brzdění přitlačují písty brzdové destičky (1) z obou stran na brzdový

kotouč (3), přičemž těleso třmenu je nepohyblivé. V případě kotoučových brzd s plovoucím třmenem je

třmen (4) umístěný posuvně v pevném držáku (5). Píst (2) tiskne brzdovou destičku (1) k brzdovému

kotouči a na druhé straně reakční síla posouvá třmen (4), který přitlačí druhou brzdovou destičku na

kotouč na opačné straně.

V případě náročnějších podmínek využívání automobilů (sportovní vozy), se používají dvou nebo čtyř

pístové provedení kotoučových brzd.

Brzdový kotouč bývá nejčastěji vyroben z temperované litiny nebo ocelolitiny, která obsahuje legovací

prvky z důvodu odolnosti před vysokým tepelným a mechanickým namáháním a ve většině případů

má tvar talíře. Kotouč může být jednoduché konstrukce nebo duté konstrukce - kotouče s vnitřním

chlazením proudícím vzduchem. U tohoto typu kotouče vzniká tzv. ventilační efekt, který je způsoben

radiálně uspořádanými vzduchovými kanály v brzdovém kotouči. U sportovně zaměřených vozů se

můžeme setkat i s kotouči, které mají ještě vyvrtané kruhové otvory pro dosažení nízkého ohřevu při

brzdění a rychlého ochlazení po brzdění. Také se vyskytují kotouče, které mají na třecí ploše

vytvořené drážky přesně definované hloubky. Tyto drážky umožňují vizuální kontrolu opotřebení

kotouče, ale také zlepšují jeho samočisticí schopnost a urychlují zaběhnutí brzdových destiček.Posilovač brzd

Brzdný účinek ovládáme pomocí brzdového pedálu. Pedálem se mechanicky přenáší síla způsobená

přítlakem řidičovy nohy na hlavní brzdový válec. Pedál většinou funguje i jako páka. Mezi pedálem a

brzdovým válcem se nachází dnes již téměř vždy další prvek brzdového systému, a to posilovač

brzdného účinku. U osobních vozidel se téměř výhradně používá podtlakový posilovač. Posilovač

musí být konstruován tak, aby v případě jeho poruchy zůstala brzdová soustava v činnosti a přitom

ovládací síla na brzdový pedál nepřesáhla hodnotu 800 N.

Jak již z názvu vyplývá, funguje posilovač na principu podtlaku. S pístem válce je spojeno táhlo

procházející středem posilovače, kterým je ovládán přepouštěcí ventil. Ten pohybem pouští do druhé

části posilovače atmosférický tlak. Na membránu posilovače tak začne působit z jedné strany podtlak

desítek kilo pascalů a z druhé strany atmosférický tlak. Membrána posilovače tak svým pohybem

posiluje lidskou sílu vyvinutou na brzdový pedál. Tlak posilovače nabíhá postupně, tak aby bylo

možné plynule ovládat brzdy. Podtlak je získáván ze sacího potrubí motoru. Posilovač funguje pouze

při běžícím motoru a krátce po jeho vypnutí 1-3 sešlápnutí brzdového pedálu. Pokud je posilovač

nefunkční, projeví se to potřebou mnohem větší ovládací síly na brzdový pedál.

Na co si dát pozor u brzdového systému?

(Poruchy brzdového systému a jejich příznaky | Rybecký Vladimír | autoweek.cz)

Nejen zkušení řidiči by měli být schopni rozpoznat příznaky, které je včas upozorní na výskyt poruchy

na brzdovém systému jejich automobilu. Stačí znát pár základních bodů, jimž je nutné při řízení

věnovat pozornost, aby člověk předešel možným nepříjemnostem.

Technický manažer společnosti Federal-Mogul František Kepka říká: "Zpozoruje-li řidič jakýkoli z níže

uvedených jevů u svého automobilu, měl by nechat brzdový systém neprodleně zkontrolovat a

případně opravit, jelikož správná funkce brzd je základní podmínkou bezpečného cestování. Navíc včasná návštěva servisu může zamezit většímu poškození brzdového systému a tím i předejít vyšším

cenám za celkovou opravu."

 

Vibrace volantu často pocházejí od chvějících se brzd, což bývá zapříčiněno různou tloušťkou kotouče

po délce svého obvodu, či jeho deformací z důvodu přehřátí brzd. V tomto případě je nutné vyměnit

nejen brzdové kotouče, ale v mnoha případech rovněž brzdové destičky, které mohou být také

poškozeny.

 

Jsou-li brzdy hlučnější než obvykle, nebo pokud vydávají pronikavý skřípot, jedná se o další možný

signál k návštěvě servisu. Za větší hlučnost může zpravidla opotřebení destiček, poškození

protihlukové podložky pokrývající nosnou desku brzdové destičky, nebo zasekávající se brzdový třmen.

 

Někdy lze u auta po sešlápnutí pedálu pozorovat sklon k "táhnutí" na jednu stranu. Tento jev značí

znečištění destiček olejem nebo mazivem omezujícím brzdnou účinnost, což vyžaduje jejich kontrolu a

případnou výměnu. Zkontrolován by měl být také třmen, zda se nezasekává nebo nevázne.

Dlouhý zdvih pedálu, vyžadující výrazné sešlápnutí brzdy k dosažení žádaného zpomalení, se může u

aut vyskytovat z několika různých důvodů. Buď je brzdová kapalina ve špatném stavu, nebo jsou

netěsné či bobtnají brzdové hadice a u bubnových brzd mohou být nesprávně seřízeny brzdové čelisti.

V každém případě je potřeba při zjištění popsaného jevu nechat brzdy okamžitě zkontrolovat a opravit.

 

Je-li naopak sešlápnutí pedálu tuhé a brzda má jen velmi malou vůli, ztratily destičky své brzdné

vlastnosti, třmen je zaseknutý, nebo se závada vyskytuje na posilovači brzd.

Po odstávce automobilu může být po prvním sešlápnutí pedálu brzdy cítit obrušování kotouče

způsobené korozí kotouče. Zároveň je slyšet zvuk, jak se koroze odstraňuje třením. Obvykle ji lze z

kotouče odstranit po několikanásobném mírném sešlápnutí brzdy. Pokud je však koroze rozsáhlá, je

nutné brzdové destičky a kotouče vyměnit.

Rady pro řidiče, jak prodloužit životnost brzd:

1) Věnujte pozornost správnému zajíždění komponent brzdového systému. Po výměně brzdových

destiček není dostatečný styk mezi brzdovými destičkami a brzdovým kotoučem. K dokonalé souhře

dojde až po cca 200 km jízdy. Vyhněte se proto intenzivnímu brzdění po dobu zajíždění brzd.

2) Pro snížení rychlosti nemusíte vždy využívat jen brzd. Snižte rychlost přeřazením na nižší rychlostní

stupeň a dojíždějte plynule do zastavení.

Ale především:

3) Předvídejte situace před sebou, snižte včas rychlost a vyhněte se prudkému brzdění.

 www.kupispredas.cz

Pridať komentár